ERELEDEN – MEMBERS OF HONOUR

Chris Woudstra Erelid 2022

 

 

DOS boksen, opgericht in 1935, heeft een rijke geschiedenis. Bij zo’n geschiedenis behoort volgens het huidige bestuur ook erkenning voor eervolle lidmaatschap en verleende diensten. Dit heeft gemaakt dat het bestuur heeft besloten Chris Woudstra als eerste lid te benoemen tot erelid van DOS.

Chris is ruim 35 jaar lid van DOS. Als trainer heeft hij “onze” Appie jaren lang geassisteerd, zowel tijdens de training als met betrekking tot ophalen en vervoer van Appie. Nadat
Appie gedeeltelijk afstand nam van de training heeft Chris zelfstandig de trainen voor vele recreant en wedstrijd boksers verzorgd. Chris is de grondlegger van boksen met muziek, huidige sport op maat trainingen. Chris heeft de jeugdtraining opgericht en vele jaren verzorgd. Chris is vele jaren actief geweest in het bestuur en is tevens materiaal man van de vereniging. Voor ieder idee of reparatie staat hij er. Chris heeft zich afgelopen jaar gedeeltelijk teruggetrokken Zo heeft hij de jeugdtraining overdragen en is hij zich meer gaan richten op de training van onze potentiële wedstrijdboksers. Chris is een bescheiden man van onschatbare waarde voor DOS.

Het bestuur is hem erg dankbaar en wil vandaar hem in het bijzonder erkenning en waardering geven in de vorm van het erelidmaatschap van DOS.

Bestuur DOS,

Hilbrand Bos, Danny Hogeweg, Ria Bos, Sanne Bos en Benno Pereboom
7 juli 2022

Spelregels Erelidmaatschap DOS Boks- en Conditievereniging

Voorwaarden

 • Een erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.
 • De bijdrage moet belangeloos zijn.

Het te benoemen erelid:

 • Is minimaal 10 jaar als Vrijwilliger, Bestuurs- of Commissielid actief geweest binnen de vereniging;
 • Heeft concrete resultaten bereikt met zijn of haar inzet;
 • De inzet voor de vereniging is meer geweest dan wat van leden verwacht mag worden;
 • De betrokkene is naar buiten toe altijd loyaal en positief geweest over de vereniging;
 • Een erelidmaatschap is alleen geldig bij leven.

Benoeming

 • Een voordracht wordt gemaild aan het bestuur;
 • Elk lid kan een voorstel tot erelidmaatschap indienen;
 • Het voorstel is voorzien van objectieve argumenten en is geaccordeerd door het bestuur;
 • Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet en beslist over de toekenning van het erelidmaatschap;
 • Indien het bestuur akkoord gaat, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering;
 • Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgave van redenen voor de afwijzing;
 • De uitreiking van het erelidmaatschap vindt plaats tijdens de eerstvolgende ALV;
 • De kandidaat heeft natuurlijk het recht een erelidmaatschap te weigeren.

Privileges

 • Ereleden betalen geen contributie en worden uitgenodigd voor de ALV;
 • Vermelding van het erelidmaatschap in Nieuwsbrief en op de website;
 • Men mag bogen op de titel ‘erelid DOS Boks- en Conditievereniging’.